ใบสมัครสมาชิกสมาคมครอบครัวศึกษาแห่งประเทศไทย

วันที่สมัคร :
          25 พ.ค. 2562
๑. นาย นางนางสาว อื่น ๆ      ชื่อ : นามสกุล :
เกิดวันที่ :
สัญชาติ :
เชื้อชาติ :
ศาสนา :
หมู่เลือด :
เลขที่บัตรประชาชน  :
ที่อยู่(บ้านเลขที่, หมู่บ้าน, ตำบล/แขวง) :
อำเภอ :
จังหวัด :  
รหัสไปรษณี :
e-Mail :
 
โทรศัพ :
โทรสาร :
โทรศัพมือถือ :
 
๒. ขื่อสถานที่ทำงานปัจจุบัน :
ตำแหน่ง :
ใช้ที่อยู่เดียวกับที่อยู่ส่วนตัว  
ที่่ตั้งอยู่ (บ้านเลขที่,หมู่บ้าน,ตำบล/แขวง) :
อำเภอ :
จังหวัด :  
รหัสไปรษณี :
   
โทรศัพ :
โทรสาร :
เว๊บไซต์ :
 
๓. ประวัติการทำงาน
     ๔. ขอสมัครเป็นสมาชิกสมาคมฯ ประเภท สามัญ
             ค่าธรรมเนียมแรกเข้า จำนวน ๑๐๐ บาท
             ค่าบำรุงรายปี ปีละ ๑๐๐ บาท            ค่าบำรุงตลอดชีพ ๕๐๐ บาท
           *** ข้าพเจ้า ขอสมัครเข้าเป็นสมาชิกด้วยความสมัครใจ ขอรับรองว่า มีคุณสมบัติตามที่สมาคมกำหนด ข้อความข้างต้นและเอกสารประกอบเป็นความจริง ***
             
           เงื่อนไขการชำระเงิน :-
๑. โอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
   ธนาคารธนาคารกสิกร   |   ชื่อบัญชี สมาคมครอบครัวศึกษาแห่งประเทศไทย   |   สาขาดินแดง   |   เลขที่ 703 -2-46636-7
๒. โอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
๒.1 ส่งหลักฐานชำระเงินมาที่ Fax ๐๒-๙๕๔-๒๓๔๘
๒.๒ ส่งหลักฐานชำระเงินมาที่ สมาคมครอบครัวศึกษาแห่งประเทศไทย เลขที่ ๑๙๒ ซอย ๘ ถนนเทศบาลนิมิตเหนือ แขวงลาดยาว จตุจักร กทม.๑๐๙๐๐
๒.๓ E-mail : tfsa.thai@gmail.com