Share
 แสดงฐานข้อมูลบนแผนที่
 

กราฟการสนับสนุนศูนย์พัฒนาครอบครัว จากองค์กรต่าง ๆ >> รายละเอียดทางข้อมูล >>
รายละเอียดการสนัยสนุน
     สค., พมจ.
     อปท.
     สสส.
     สป.สช.
     พอช.
     กฟผ.แม่เมาะ และสมาคมพัฒนาแม่เมาะ
     ชุมชน
     เครือข่ายพัทลุงยิ้ม
     ศพส.34
     กองทุนออมบุญสวัสดิการ
     มูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล
     คณะสงฆ์ตำบลแม่ใส
     เอกชน
     กองทุนคุ้มครองเด็กจ.ตรัง
     กองกิจการอาสาสมัครและภาคประชาสังคม
     สภาพัฒนาการเมือง
     งบสวัสดิการสังคมจ.พะเยา
     ศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่ 31 จ.พะเยา
     มูลนิธิเครือข่ายครอบครัว
     ศพค.ต.เริงราง
การได้รับการสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น >> รายละเอียดทางข้อมูล >>
การสนับสนุนของ อปท.
     นายกหรือผู้บริหารเข้ามาเป็นประธาน
     เจ้าหน้าที่เข้ามาเป็นกองเลขา
     ตั้งงบประมาณในเทศบัญญัติ
     ให้ความสำคัญแต่ไม่ได้ตั้งงบ
     ใช้สถานที่ เป็นที่ประสานงาน
     ไม่ได้รับการสนับสนุน จาก อปท.
กิจกรรมที่ ศูนย์พัฒนาครอบครัว สนใจ >> แสดงข้อมูลกราฟ >>
กิจกรรมที่ ศูนย์พัฒนาครอบครัว สนใจ
     เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้
     ค่ายครอบครัว
     งานวิจัย/ศึกษาเพื่อค้นหาความรู้
     เชิงวัฒนธรรม
     สื่อเพื่อครอบครัว
     เยี่ยมครอบครัว
     สานสัมพันธ์ผู้สูงอายุ
     
     
ฐานข้อมูลด้านครอบครัวที่มีในพื้นที่ >> แสดงข้อมูลกราฟ >>
ฐานข้อมูลด้านครอบครัวที่มีในพื้นที่
     มาตรฐานครอบครัวเข้มแข็ง
     ข้อมูลครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว
     จปฐ.
     ข้อมูลด้านสาธารณสุข จาก รพ.สต.
     ชุมชน
 Untitled Document
ข่าว กิจกรรมสมาคมครอบครัวศึกษาฯ และ ภาคีเครือข่าย
  หลักสูตรครอบครัวศึกษาสำหรับนักพัฒนาครองครัว(หลักสูตรเฉพาะองคืกรปกครองส่วนท้องถิ่น) วันที่ ๒๐ - ๒๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘
  กำหนดการอบรมหลักสูตรครอบครัวศึกษาสำหรับนักพัฒนาครอบครัว
  ใบสมัครเข้าอบราหลักสูตร "ครอบครัวศึกษาสำหรับนักพัฒนาครอบครัว" (หลักสูตรเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) รุ่นที่ ๒ ปี ๒๕๕๘
  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ประกาศแนวทางสนับสนุนทุน โครงการรณรงค์ขับเคลื่อนการสร้างพลเมืองเพื่อประเทศไทยที่น่าอยู่ร่วมกับโครงการปิดทองหลังพระ รุ่น 2
  โครงการพัฒนาเครือข่ายเยาวชนพิทักษ์สิทธิสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จัดโดยกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์
  เครือข่ายครอบครัวโวยรัฐออกหวยตู้ไม่ห่วงมอมเมาเยาวชน
เอกสารต่าง ๆ (Presentation & VDO)
 

 
 
 Untitled Document
สื่อ VDO เกี่ยวกับครอบครัว
   สถานการณ์ครอบครัวไทย สิ่งที่จะทำให้ครอบครัวอยู่รอดภายใต้กระแสการเปลี่ยแนปลง โดย คุณสุภาวดี หาญเมธี
   สถานการณ์ครอบครัวไทย สิ่งที่จะทำให้ครอบครัวอยู่รอดภายใต้กระแสการเปลี่    การขับเคลื่อนศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนจังหวัดเลย
   การเดินทางของศูนย์พัฒนาครอบครัว    เชิญร่วมการประชุมวิชาการด้านครอบครัวระดับชาติ ปี 58 วันที่ 11-12 มิถุน
ศูนย์พัฒนาครอบครัวที่เข้าร่วมโครงการ ขยายภาคึเครือข่าย
จังหวัด ศูนย์พัฒนาครอบครัว
          สระบุรี ศพค.ม่วงงาม
           ศพค.โคกสะอาด
           ศพค.หนองโรง
           ศพค.หนองหมู
           ศพค.เริงราง
           ศพค.หนองนาก
           ศพค.โคกสะอาด
           ศพค.ท่ามะปราง
           ศพค.กุ่มหัก
==================================================  
          สุรินทร์ ศพค.บัวโคก
           ศพค.เมืองแก
           ศพค.กระโพ
           ศพค.ทับใหญ่
           ศพค.เมืองบัว
           ศพค.หนองอียอ
           ศพค.นหองสนิท
==================================================  
          อุบลราชธานี ศพค.กุดยาลวน
           ศพค.คอนสาย
           ศพค.เป้า
           ศพค.โพธิ์ไทร
           ศพค.หนองบัวฮี
           ศพค.ขามใหญ่
           ศพค.ดอนจิก
           ศพค.คำไฮใหญ่
           ศพค.นาเยีย
           ศพค.แก่งเค็ง
==================================================  
          เลย ศพค.กุดป่อง
           ศพค.ทรัพย์ไพวัลย์
           ศพค.ผาอินทร์แปลง
           ศพค.เสี้ยว
           ศพค.นาแขม
           ศพค.ปากตม
           ศพค.อาฮี
           ศพค.ศรีสองรัก
           ศพค.เขาแก้ว
           ศพค.เชียงคาน
==================================================  
          กาฬสินธุ์ ศพค.ท่าคันโท
           สามัคคี
           ศพค..หนองไชยวาน
           ศพค.สวนจิก
           ศพค.เหล่าอ้อย
           ศพค.ท่าสินค้า
           ศพค.เขาพระนอน
           ศพค.นาโก
           ศพค.บ้านโคก
           ศพค.ห้วยเม็ก
==================================================  
          ลาปาง ศพค.กาดกองต้าใต้
           ศพค.จางเหนือ
           สพค.ห้างฉัตรแม่ตาล
           สพค.บ้านเสด็จ
           สพค.ต้นธงชัย
           ศพค.สิริราช
           ศพค.ห้างฉัตร
           สพค.นาสัก
           ศพค.แจ้ห่ม
           ศพค.บ้านเป้า
==================================================  
          น่าน ศพค.จอมจันทร์
           ศพค.งอบ
           ศพค.ตาลชุม
           ศพค.ไชยวัฒนา
           ศพค.ฝายแก้ว
           ศพค.เมืองจัง
           ศพค.สันทะ
           ศพค.ถืมตอง
           ศพค.บัวใหญ่
==================================================  
          พะเยา ศพค.แม่นาเรือ
           ศพค.แม่ใส
           ศพค.ศรีถ้อย
           ศพค.เจริญราษฏร์
           ศพค.สันโค้ง
           ศพค.คือเวียง
           ศพค.บ้านสาง
           ศพค.ดงเจน
           ศพค.พระธาตุขิงแกง
==================================================  
          สงขลา ศพค.ท่าช้าง
           ศพค.คลองเปียะ
           ศพค.จะโหนง
           ศพค.เกาะแต้ว
           ศพค.น้ำน้อย
           ศพค.ประกอบ
           ศพค.รำแดง
           ศพค.ท่าหิน
           ศพค.ทับช้าง
           ศพค.ท่าข้าม
==================================================  
          ตรัง ศพค.บางรัก
           ศพค.ในเตา
           ศพค.ท่างิ้ว
           ศพค.นาโต๊ะหมิง
           ศพค.บ้านควน
           ศพค.บางเป้า
           ศพค.บางสัก
           ศพค.โคกยาง
           ศพค.นาหมื่นศรี
           ศพค.ตะเสะ
==================================================  
          พัทลุง ท่าแค
           ศพค.เขาย่า
           ศพค.ลำปำ
           ศพค.เขาปู่
           ศพค.โคกชะงาย
           ศพค.ทะเลน้อย
           ศพค.ปากพะยูน
           ศพค.พนมวังก์
           ศพค.ร่มเมือง
           ศพค.อ่างทอง
==================================================  

 
 
 
 
 
 
สมาคมครอบครัวศึกษาแห่งประเทศไทย ALL RIGHTS RESERVED
๑๙๒ ซอย ๘ ถนนเทศบาลนิมิตเหนือ ประชานิเวศน์ ๑ เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐ THAILAND