Share
 แสดงฐานข้อมูลบนแผนที่
 

กราฟการสนับสนุนศูนย์พัฒนาครอบครัว จากองค์กรต่าง ๆ >> รายละเอียดทางข้อมูล >>
รายละเอียดการสนัยสนุน
     สค., พมจ.
     อปท.
     สสส.
     สป.สช.
     พอช.
     กฟผ.แม่เมาะ และสมาคมพัฒนาแม่เมาะ
     ชุมชน
     เครือข่ายพัทลุงยิ้ม
     ศพส.34
     กองทุนออมบุญสวัสดิการ
     มูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล
     คณะสงฆ์ตำบลแม่ใส
     เอกชน
     กองทุนคุ้มครองเด็กจ.ตรัง
     กองกิจการอาสาสมัครและภาคประชาสังคม
     สภาพัฒนาการเมือง
     งบสวัสดิการสังคมจ.พะเยา
     ศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่ 31 จ.พะเยา
     มูลนิธิเครือข่ายครอบครัว
     ศพค.ต.เริงราง
การได้รับการสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น >> รายละเอียดทางข้อมูล >>
การสนับสนุนของ อปท.
     นายกหรือผู้บริหารเข้ามาเป็นประธาน
     เจ้าหน้าที่เข้ามาเป็นกองเลขา
     ตั้งงบประมาณในเทศบัญญัติ
     ให้ความสำคัญแต่ไม่ได้ตั้งงบ
     ใช้สถานที่ เป็นที่ประสานงาน
     ไม่ได้รับการสนับสนุน จาก อปท.
กิจกรรมที่ ศูนย์พัฒนาครอบครัว สนใจ >> แสดงข้อมูลกราฟ >>
กิจกรรมที่ ศูนย์พัฒนาครอบครัว สนใจ
     เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้
     ค่ายครอบครัว
     งานวิจัย/ศึกษาเพื่อค้นหาความรู้
     เชิงวัฒนธรรม
     สื่อเพื่อครอบครัว
     เยี่ยมครอบครัว
ฐานข้อมูลด้านครอบครัวที่มีในพื้นที่ >> แสดงข้อมูลกราฟ >>
ฐานข้อมูลด้านครอบครัวที่มีในพื้นที่
     มาตรฐานครอบครัวเข้มแข็ง
     ข้อมูลครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว
     จปฐ.
     ข้อมูลด้านสาธารณสุข จาก รพ.สต.
     ชุมชน
 Untitled Document
ข่าว กิจกรรมสมาคมครอบครัวศึกษาฯ และ ภาคีเครือข่าย
  หลักสูตรครอบครัวศึกษาสำหรับนักพัฒนาครองครัว(หลักสูตรเฉพาะองคืกรปกครองส่วนท้องถิ่น) วันที่ ๒๐ - ๒๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘
  กำหนดการอบรมหลักสูตรครอบครัวศึกษาสำหรับนักพัฒนาครอบครัว
  ใบสมัครเข้าอบราหลักสูตร "ครอบครัวศึกษาสำหรับนักพัฒนาครอบครัว" (หลักสูตรเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) รุ่นที่ ๒ ปี ๒๕๕๘
  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ประกาศแนวทางสนับสนุนทุน โครงการรณรงค์ขับเคลื่อนการสร้างพลเมืองเพื่อประเทศไทยที่น่าอยู่ร่วมกับโครงการปิดทองหลังพระ รุ่น 2
  โครงการพัฒนาเครือข่ายเยาวชนพิทักษ์สิทธิสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จัดโดยกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์
  เครือข่ายครอบครัวโวยรัฐออกหวยตู้ไม่ห่วงมอมเมาเยาวชน
เอกสารต่าง ๆ (Presentation & VDO)
 

 
 
 Untitled Document
สื่อ VDO เกี่ยวกับครอบครัว
   สถานการณ์ครอบครัวไทย สิ่งที่จะทำให้ครอบครัวอยู่รอดภายใต้กระแสการเปลี่ยแนปลง โดย คุณสุภาวดี หาญเมธี
   สถานการณ์ครอบครัวไทย สิ่งที่จะทำให้ครอบครัวอยู่รอดภายใต้กระแสการเปลี่    การขับเคลื่อนศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนจังหวัดเลย
   การเดินทางของศูนย์พัฒนาครอบครัว    เชิญร่วมการประชุมวิชาการด้านครอบครัวระดับชาติ ปี 58 วันที่ 11-12 มิถุน
ศูนย์พัฒนาครอบครัวที่เข้าร่วมโครงการ ขยายภาคึเครือข่าย
จังหวัด ศูนย์พัฒนาครอบครัว
           ศพค.อบต.งิ้วงาม
           ศพค.อบต.ดาวเรือง
==================================================  
           ศพค.ทต.ไผ่
           ศพค.อบต.กันตวจระมวล
           ศพค.อบต.ขอนแตก
           ศพค.อบต.ตาอ็อง
           ศพค.อบต.หนองหลวง
           ศพค.อบต.หนองเรือ
           ศพค.ทต.เมืองแก
==================================================  
           ศพค.ทต.นาเยีย
           ศพค.ทต.นิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย
           ศพค.อบต.กุดยาลวน
           ศพค.อบต.ขามใหญ่
           ศพค.อบต.ดอนจิก
           ศพค.อบต.ปทุม
           ศพค.อบต.ป่าโมง
           ศพค.อบต.เสลภูมิ
==================================================  
           ศพค.อบต.ถืมตอง
           ศพค.อบต.ผาทอง
           ศพค.อบต.ผาสิงห์
           ศพค.อบต.ฝาละมี
           ศพค.อบต.อ่ายนาไลย
           ศพค.อบต.เชียงกลาง
           ศพค.อบต.ไชยวัฒนา
           ศพค.ทต.เมืองจัง
==================================================  
           ศพค.อบต.แม่นาเรือ
==================================================  
           ศพค.ทต.เกาะแต้ว
           ศพค.อบต.จะโหนง
           ศพค.ทต.น้ำน้อย
==================================================  
           ศพค.อบต.กันตังใต้
           ศพค.อบต.กายูบอเกาะ
           ศพค.อบต.คลองชีล้อม
           ศพค.อบต.นาท่ามใต้
==================================================  
==================================================  

 
 
 
 
 
 
สมาคมครอบครัวศึกษาแห่งประเทศไทย ALL RIGHTS RESERVED
๑๙๒ ซอย ๘ ถนนเทศบาลนิมิตเหนือ ประชานิเวศน์ ๑ เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐ THAILAND