รายละเอียดการสนัยสนุน
หน่วยงานสนับสนุน จังหวัด ศพค. ปีที่ จำนวนเงิน
====================================================================================================================
สำนักงานกิจการสตรีและครอบครัว(สค.)/พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(พมจ.)   สระบุรี ศพค.ม่วงงาม 33900 บาท
    ศพค.หนองหมู 170,2 บาท
    ศพค.ท่ามะปราง 96,72 บาท
    ศพค.กุ่มหัก 10,00 บาท
   สุรินทร์ ศพค.บัวโคก 16900 บาท
    ศพค.เมืองบัว 16200 บาท
    ศพค.นหองสนิท 31800 บาท
   อุบลราชธานี ศพค.กุดยาลวน 55000 บาท
    ศพค.คอนสาย 80000 บาท
    ศพค.หนองบัวฮี 60000 บาท
    ศพค.ขามใหญ่ 70000 บาท
    ศพค.ดอนจิก 20000 บาท
    ศพค.คำไฮใหญ่ 80000 บาท
    ศพค.นาเยีย 10340 บาท
    ศพค.แก่งเค็ง 30000 บาท
   เลย ศพค.ทรัพย์ไพวัลย์ 20000 บาท
    ศพค.ผาอินทร์แปลง 20000 บาท
    ศพค.นาแขม 50000 บาท
    ศพค.อาฮี 27000 บาท
    ศพค.เชียงคาน 30,00 บาท
   กาฬสินธุ์ ศพค.ท่าคันโท 13700 บาท
    สามัคคี 57450 บาท
    ศพค..หนองไชยวาน 62700 บาท
    ศพค.สวนจิก 20727 บาท
    ศพค.เหล่าอ้อย 34100 บาท
    ศพค.ท่าสินค้า 10860 บาท
    ศพค.นาโก 30000 บาท
    ศพค.บ้านโคก 30000 บาท
    ศพค.ห้วยเม็ก 30000 บาท
   ลำปาง ศพค.กาดกองต้าใต้ 2558 30000 บาท
    ศพค.จางเหนือ 2558 60000 บาท
    สพค.ห้างฉัตรแม่ตาล 2558 16000 บาท
    สพค.บ้านเสด็จ 2558 20000 บาท
    ศพค.สิริราช 2558 23500 บาท
    ศพค.ห้างฉัตร 2558 80000 บาท
    ศพค.แจ้ห่ม 2558 26000 บาท
    ศพค.บ้านเป้า 2558 10000 บาท
   น่าน ศพค.จอมจันทร์ 30000 บาท
    ศพค.ไชยวัฒนา 30000 บาท
    ศพค.ตาลชุม 49000 บาท
    ศพค.งอบ 30000 บาท
    ศพค.ฝายแก้ว 30000 บาท
    ศพค.เมืองจัง 20000 บาท
    ศพค.สันทะ 30000 บาท
    ศพค.ถืมตอง 30000 บาท
    ศพค.บัวใหญ่ 30000 บาท
   พะเยา ศพค.แม่ใส 43100 บาท
    ศพค.เจริญราษฏร์ 10000 บาท
    ศพค.สันโค้ง 22,50 บาท
    ศพค.ดงเจน 43,00 บาท
   สงขลา ศพค.ท่าช้าง 30000 บาท
    ศพค.คลองเปียะ 20000 บาท
    ศพค.จะโหนง 12920 บาท
    ศพค.เกาะแต้ว 20000 บาท
    ศพค.ประกอบ 44500 บาท
    ศพค.รำแดง 20000 บาท
    ศพค.ท่าหิน 30000 บาท
   ตรัง ศพค.นาโต๊ะหมิง 95,85 บาท
    ศพค.บ้านควน 87,70 บาท
    ศพค.บางรัก 16,20 บาท
    ศพค.ในเตา 30,00 บาท
    ศพค.ท่างิ้ว 78,74 บาท
    ศพค.บางเป้า 63,90 บาท
    ศพค.บางสัก 109,8 บาท
    ศพค.โคกยาง 48,00 บาท
    ศพค.นาหมื่นศรี 82,37 บาท
    ศพค.ตะเสะ 94,24 บาท
   พัทลุง ศพค.เขาย่า 20000 บาท
    ศพค.ลำปำ 33800 บาท
    ศพค.เขาปู่ 10000 บาท
    ศพค.ทะเลน้อย 15500 บาท
    ศพค.ปากพะยูน 39500 บาท
    ศพค.พนมวังก์ 30100 บาท
    ศพค.อ่างทอง 10000 บาท
 
====================================================================================================================
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.)  สระบุรี ศพค.โคกสะอาด 26502 บาท
    ศพค.หนองโรง 100,0 บาท
    ศพค.โคกสะอาด 265,0 บาท
    ศพค.ท่ามะปราง 20,00 บาท
   สุรินทร์ ศพค.เมืองแก 12000 บาท
    ศพค.กระโพ 40000 บาท
    ศพค.นหองสนิท 20000 บาท
   อุบลราชธานี ศพค.กุดยาลวน 10000 บาท
    ศพค.เป้า 10000 บาท
    ศพค.โพธิ์ไทร 90000 บาท
    ศพค.หนองบัวฮี 14000 บาท
    ศพค.ขามใหญ่ 80000 บาท
    ศพค.ดอนจิก 20000 บาท
   เลย ศพค.กุดป่อง 37000 บาท
    ศพค.ทรัพย์ไพวัลย์ 20000 บาท
    ศพค.ผาอินทร์แปลง 20000 บาท
    ศพค.ศรีสองรัก 20000 บาท
    ศพค.เชียงคาน 270,0 บาท
   กาฬสินธุ์ ศพค.ท่าคันโท 20000 บาท
    สามัคคี 35000 บาท
    ศพค.สวนจิก 12000 บาท
    ศพค.เหล่าอ้อย 20000 บาท
    ศพค.นาโก 15000 บาท
    ศพค.บ้านโคก 20000 บาท
    ศพค.ห้วยเม็ก 30000 บาท
   ลำปาง ศพค.จางเหนือ 2558 42000 บาท
    สพค.ห้างฉัตรแม่ตาล 2558 20000 บาท
    สพค.ต้นธงชัย 2558 20000 บาท
    ศพค.ห้างฉัตร 2558 20000 บาท
    สพค.นาสัก 2558 20000 บาท
    ศพค.บ้านเป้า 2558 10000 บาท
   น่าน ศพค.งอบ 10000 บาท
    ศพค.ฝายแก้ว 2000 บาท
    ศพค.เมืองจัง 10000 บาท
    ศพค.ถืมตอง 10000 บาท
   พะเยา ศพค.สันโค้ง 10,00 บาท
    ศพค.บ้านสาง 10,00 บาท
    ศพค.ดงเจน 30,00 บาท
    ศพค.พระธาตุขิงแกง 20,00 บาท
   สงขลา ศพค.เกาะแต้ว 30000 บาท
   ตรัง ศพค.นาโต๊ะหมิง 10,00 บาท
    ศพค.บ้านควน 70,00 บาท
    ศพค.บางรัก 80,00 บาท
    ศพค.ในเตา 5,000 บาท
    ศพค.ท่างิ้ว 130,0 บาท
    ศพค.บางเป้า 40,00 บาท
    ศพค.บางสัก 40,00 บาท
    ศพค.ตะเสะ 10,00 บาท
   พัทลุง ศพค.เขาย่า 30000 บาท
    ศพค.ลำปำ 30000 บาท
    ศพค.โคกชะงาย 30000 บาท
    ศพค.พนมวังก์ 10000 บาท
    ศพค.ร่มเมือง 30000 บาท
    ศพค.อ่างทอง 20000 บาท
 
====================================================================================================================
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)  เลย ศพค.เชียงคาน 80,00 บาท
   สงขลา ศพค.ท่าหิน 56260 บาท
   ตรัง ศพค.บางเป้า 30,00 บาท
 
====================================================================================================================
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สป.สช.)  สระบุรี ศพค.หนองนาก 19,00 บาท
   อุบลราชธานี ศพค.กุดยาลวน 15000 บาท
   เลย ศพค.เชียงคาน 40,00 บาท
   กาฬสินธุ์ ศพค.ท่าคันโท 35000 บาท
    ศพค.สวนจิก 20000 บาท
   ลำปาง ศพค.แจ้ห่ม 2558 5000 บาท
    ศพค.บ้านเป้า 2558 9000 บาท
   พะเยา ศพค.สันโค้ง 64,00 บาท
   สงขลา ศพค.น้ำน้อย 28600 บาท
   ตรัง ศพค.นาโต๊ะหมิง 15,00 บาท
    ศพค.บางรัก 54,00 บาท
    ศพค.ในเตา 25,00 บาท
    ศพค.โคกยาง 14,60 บาท
    ศพค.ตะเสะ 48,00 บาท
 
====================================================================================================================
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์การมหาชน)(พอช.)  สระบุรี ศพค.โคกสะอาด 86650 บาท
    ศพค.โคกสะอาด 80,66 บาท
   เลย ศพค.เชียงคาน 30,00 บาท
   น่าน ศพค.ถืมตอง 45000 บาท
   พะเยา ศพค.สันโค้ง 10,00 บาท
 
====================================================================================================================
กฟผ.แม่เมาะ และสมาคมพัฒนาแม่เมาะ  ลำปาง ศพค.จางเหนือ 2558 5000 บาท
 
====================================================================================================================
ชุมชน  ลำปาง ศพค.ห้างฉัตร 2558 6000 บาท
 
====================================================================================================================
พื้นที่สร้างสรรค์เครือข่ายพัทลุงยิ้ม , ชมรมรักษ์บ้านเกิดลำปำ  พัทลุง ศพค.ลำปำ 35000 บาท
 
====================================================================================================================
ศูนย์พัฒนาสังคมหน่วนที่ 34 จ.พัทลุง  พัทลุง ศพค.โคกชะงาย 50000 บาท
 
====================================================================================================================
กองทุนออมบุญสวัสดิการ  กาฬสินธุ์ ศพค.บ้านโคก 25900 บาท
   พัทลุง ศพค.ปากพะยูน 10000 บาท
 
====================================================================================================================
มูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล ประเทศไทย  กาฬสินธุ์ ศพค.นาโก 50000 บาท
 
====================================================================================================================
คณะสงฆ์ตำบลแม่ใส  พะเยา ศพค.แม่ใส 10000 บาท
 
====================================================================================================================
เอกชน  ตรัง ศพค.นาโต๊ะหมิง 3,000 บาท
 
====================================================================================================================
กองทุนคุ้มครองเด็กจ.ตรัง  ตรัง ศพค.ท่างิ้ว 32,00 บาท
 
====================================================================================================================
กองกิจการอาสาสมัครและภาคประชาสังคม  ตรัง ศพค.บางสัก 53,40 บาท
 
====================================================================================================================
สภาพัฒนาการเมือง  พะเยา ศพค.คือเวียง 20,00 บาท
 
====================================================================================================================
งบสวัสดิการสังคมจ.พะเยา  พะเยา ศพค.บ้านสาง 50,00 บาท
 
====================================================================================================================
ศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่ 31 จ.พะเยา  พะเยา ศพค.ดงเจน 50,00 บาท
 
====================================================================================================================
มูลนิธิเครือข่ายครอบครัว  เลย ศพค.เชียงคาน 50,00 บาท
 
====================================================================================================================
ศพค.ต.เริงราง  สระบุรี ศพค.เริงราง 3,350 บาท