การสนับสนุนของ อปท.
ร่วมสนับสนุน จังหวัด ศพค.
====================================================================================================================
นายกหรือผู้บริหารเข้ามาเป็นประธานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน  สระบุรี ศพค.โคกสะอาด
    ศพค.หนองโรง
    ศพค.โคกสะอาด
    ศพค.ท่ามะปราง
    ศพค.กุ่มหัก
   สุรินทร์ ศพค.กระโพ
    ศพค.ทับใหญ่
    ศพค.นหองสนิท
   อุบลราชธานี ศพค.โพธิ์ไทร
    ศพค.หนองบัวฮี
    ศพค.ขามใหญ่
    ศพค.คำไฮใหญ่
   เลย ศพค.ทรัพย์ไพวัลย์
    ศพค.เชียงคาน
   กาฬสินธุ์ ศพค.สวนจิก
    ศพค.เหล่าอ้อย
    ศพค.บ้านโคก
   ลำปาง ศพค.แจ้ห่ม
   น่าน ศพค.เมืองจัง
    ศพค.สันทะ
    ศพค.บัวใหญ่
   พะเยา ศพค.แม่นาเรือ
    ศพค.สันโค้ง
   สงขลา ศพค.เกาะแต้ว
    ศพค.ประกอบ
    ศพค.รำแดง
   ตรัง ศพค.นาโต๊ะหมิง
    ศพค.บางรัก
    ศพค.ในเตา
    ศพค.ท่างิ้ว
   พัทลุง ศพค.ปากพะยูน
 
====================================================================================================================
มีเจ้าหน้าที่เข้ามาเป็นกองเลขาของศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน  สระบุรี ศพค.ม่วงงาม
    ศพค.โคกสะอาด
    ศพค.หนองโรง
    ศพค.หนองหมู
    ศพค.หนองนาก
    ศพค.โคกสะอาด
    ศพค.ท่ามะปราง
    ศพค.กุ่มหัก
   สุรินทร์ ศพค.เมืองแก
    ศพค.กระโพ
    ศพค.ทับใหญ่
    ศพค.เมืองบัว
    ศพค.หนองอียอ
    ศพค.นหองสนิท
   อุบลราชธานี ศพค.กุดยาลวน
    ศพค.คอนสาย
    ศพค.เป้า
    ศพค.โพธิ์ไทร
    ศพค.หนองบัวฮี
    ศพค.ขามใหญ่
    ศพค.ดอนจิก
    ศพค.คำไฮใหญ่
    ศพค.นาเยีย
   เลย ศพค.ทรัพย์ไพวัลย์
    ศพค.ผาอินทร์แปลง
    ศพค.เสี้ยว
    ศพค.ปากตม
    ศพค.อาฮี
    ศพค.เชียงคาน
   กาฬสินธุ์ ศพค.ท่าคันโท
    สามัคคี
    ศพค.สวนจิก
    ศพค.เหล่าอ้อย
    ศพค.เขาพระนอน
    ศพค.นาโก
    ศพค.บ้านโคก
    ศพค.ห้วยเม็ก
   ลำปาง ศพค.จางเหนือ
    สพค.ห้างฉัตรแม่ตาล
    สพค.ต้นธงชัย
    ศพค.สิริราช
    สพค.นาสัก
    ศพค.แจ้ห่ม
    ศพค.บ้านเป้า
   น่าน ศพค.จอมจันทร์
    ศพค.ไชยวัฒนา
    ศพค.ตาลชุม
    ศพค.งอบ
    ศพค.ฝายแก้ว
    ศพค.เมืองจัง
    ศพค.สันทะ
    ศพค.ถืมตอง
    ศพค.บัวใหญ่
   พะเยา ศพค.แม่นาเรือ
    ศพค.สันโค้ง
    ศพค.คือเวียง
    ศพค.บ้านสาง
    ศพค.ดงเจน
    ศพค.พระธาตุขิงแกง
   สงขลา ศพค.ท่าช้าง
    ศพค.คลองเปียะ
    ศพค.จะโหนง
    ศพค.เกาะแต้ว
    ศพค.น้ำน้อย
    ศพค.ประกอบ
    ศพค.รำแดง
   ตรัง ศพค.นาโต๊ะหมิง
    ศพค.บ้านควน
    ศพค.บางรัก
    ศพค.ในเตา
    ศพค.ท่างิ้ว
    ศพค.บางเป้า
    ศพค.บางสัก
    ศพค.โคกยาง
    ศพค.ตะเสะ
   พัทลุง ศพค.เขาย่า
    ศพค.ลำปำ
    ศพค.เขาปู่
    ศพค.ทะเลน้อย
    ศพค.ปากพะยูน
    ศพค.พนมวังก์
 
====================================================================================================================
ผู้บริหารให้ความสำคัญในเรื่องครอบครัวและตั้งงบประมาณในเทศบัญญัติ  สระบุรี ศพค.โคกสะอาด
    ศพค.หนองโรง
    ศพค.หนองนาก
    ศพค.โคกสะอาด
    ศพค.ท่ามะปราง
   สุรินทร์ ศพค.เมืองแก
    ศพค.กระโพ
    ศพค.หนองอียอ
   อุบลราชธานี ศพค.กุดยาลวน
    ศพค.เป้า
    ศพค.โพธิ์ไทร
    ศพค.หนองบัวฮี
    ศพค.ขามใหญ่
    ศพค.ดอนจิก
    ศพค.นาเยีย
   เลย ศพค.กุดป่อง
    ศพค.ทรัพย์ไพวัลย์
    ศพค.ผาอินทร์แปลง
    ศพค.ศรีสองรัก
    ศพค.เชียงคาน
   กาฬสินธุ์ ศพค.ท่าคันโท
    สามัคคี
    ศพค.สวนจิก
    ศพค.เหล่าอ้อย
    ศพค.เขาพระนอน
    ศพค.นาโก
    ศพค.บ้านโคก
   ลำปาง ศพค.จางเหนือ
    สพค.ห้างฉัตรแม่ตาล
    สพค.ต้นธงชัย
    ศพค.ห้างฉัตร
    สพค.นาสัก
    ศพค.แจ้ห่ม
    ศพค.บ้านเป้า
   น่าน ศพค.ไชยวัฒนา
    ศพค.งอบ
    ศพค.ฝายแก้ว
    ศพค.เมืองจัง
    ศพค.ถืมตอง
   พะเยา ศพค.เจริญราษฏร์
    ศพค.สันโค้ง
    ศพค.บ้านสาง
    ศพค.ดงเจน
    ศพค.พระธาตุขิงแกง
   สงขลา ศพค.เกาะแต้ว
    ศพค.ท่าหิน
   ตรัง ศพค.นาโต๊ะหมิง
    ศพค.บ้านควน
    ศพค.บางรัก
    ศพค.ท่างิ้ว
    ศพค.บางเป้า
    ศพค.บางสัก
    ศพค.นาหมื่นศรี
    ศพค.ตะเสะ
   พัทลุง ท่าแค
    ศพค.เขาย่า
    ศพค.ลำปำ
    ศพค.โคกชะงาย
    ศพค.ทะเลน้อย
    ศพค.พนมวังก์
    ศพค.ร่มเมือง
    ศพค.อ่างทอง
 
====================================================================================================================
ผู้บริหารให้ความสำคัญในเรื่องครอบครัวแต่ไม่ได้ตั้งงบประมาณสนับสนุน  สระบุรี ศพค.ม่วงงาม
    ศพค.หนองหมู
    ศพค.เริงราง
    ศพค.โคกสะอาด
   สุรินทร์ ศพค.บัวโคก
    ศพค.ทับใหญ่
    ศพค.เมืองบัว
    ศพค.นหองสนิท
   อุบลราชธานี ศพค.คำไฮใหญ่
    ศพค.แก่งเค็ง
   เลย ศพค.เสี้ยว
    ศพค.นาแขม
    ศพค.ปากตม
    ศพค.เขาแก้ว
   กาฬสินธุ์ ศพค.ท่าคันโท
    ศพค..หนองไชยวาน
    ศพค.ท่าสินค้า
   ลำปาง ศพค.กาดกองต้าใต้
    ศพค.จางเหนือ
    ศพค.สิริราช
   น่าน ศพค.จอมจันทร์
    ศพค.ตาลชุม
    ศพค.สันทะ
    ศพค.บัวใหญ่
   พะเยา ศพค.แม่นาเรือ
    ศพค.แม่ใส
    ศพค.คือเวียง
   สงขลา ศพค.ท่าช้าง
    ศพค.จะโหนง
    ศพค.น้ำน้อย
    ศพค.ประกอบ
    ศพค.รำแดง
   ตรัง ศพค.ในเตา
    ศพค.โคกยาง
   พัทลุง ศพค.เขาปู่
    ศพค.ปากพะยูน
 
====================================================================================================================
มีสถานที่ให้ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนใช้เป็นที่ประสานงาน  สระบุรี ศพค.ม่วงงาม
    ศพค.โคกสะอาด
    ศพค.หนองโรง
    ศพค.เริงราง
    ศพค.หนองนาก
    ศพค.โคกสะอาด
    ศพค.ท่ามะปราง
    ศพค.กุ่มหัก
   สุรินทร์ ศพค.เมืองแก
    ศพค.กระโพ
    ศพค.เมืองบัว
    ศพค.หนองอียอ
    ศพค.นหองสนิท
   อุบลราชธานี ศพค.กุดยาลวน
    ศพค.คอนสาย
    ศพค.เป้า
    ศพค.โพธิ์ไทร
    ศพค.หนองบัวฮี
    ศพค.ขามใหญ่
    ศพค.ดอนจิก
    ศพค.คำไฮใหญ่
    ศพค.นาเยีย
   เลย ศพค.กุดป่อง
    ศพค.ทรัพย์ไพวัลย์
    ศพค.ผาอินทร์แปลง
    ศพค.นาแขม
    ศพค.ปากตม
    ศพค.เชียงคาน
   กาฬสินธุ์ ศพค.ท่าคันโท
    สามัคคี
    ศพค..หนองไชยวาน
    ศพค.สวนจิก
    ศพค.เหล่าอ้อย
    ศพค.ท่าสินค้า
    ศพค.เขาพระนอน
    ศพค.นาโก
    ศพค.บ้านโคก
    ศพค.ห้วยเม็ก
   ลำปาง ศพค.กาดกองต้าใต้
    ศพค.จางเหนือ
    สพค.ห้างฉัตรแม่ตาล
    สพค.บ้านเสด็จ
    สพค.ต้นธงชัย
    ศพค.สิริราช
    ศพค.ห้างฉัตร
    ศพค.แจ้ห่ม
    ศพค.บ้านเป้า
   น่าน ศพค.จอมจันทร์
    ศพค.ไชยวัฒนา
    ศพค.ตาลชุม
    ศพค.ฝายแก้ว
    ศพค.เมืองจัง
    ศพค.สันทะ
    ศพค.ถืมตอง
   พะเยา ศพค.แม่นาเรือ
    ศพค.แม่ใส
    ศพค.เจริญราษฏร์
    ศพค.คือเวียง
    ศพค.บ้านสาง
    ศพค.ดงเจน
    ศพค.พระธาตุขิงแกง
   สงขลา ศพค.ท่าช้าง
    ศพค.จะโหนง
    ศพค.น้ำน้อย
    ศพค.ประกอบ
    ศพค.รำแดง
    ศพค.ท่าหิน
   ตรัง ศพค.นาโต๊ะหมิง
    ศพค.บ้านควน
    ศพค.บางรัก
    ศพค.ในเตา
    ศพค.ท่างิ้ว
    ศพค.บางเป้า
    ศพค.บางสัก
    ศพค.โคกยาง
    ศพค.นาหมื่นศรี
    ศพค.ตะเสะ
   พัทลุง ท่าแค
    ศพค.ลำปำ
    ศพค.เขาปู่
    ศพค.ปากพะยูน
    ศพค.พนมวังก์
    ศพค.ร่มเมือง
    ศพค.อ่างทอง
 
====================================================================================================================
ไม่ได้รับการสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น