รายงานการสนับสนุนงบประมาณของ   
หน่วยงานสนับสนุน จำนวนเงิน
สำนักงานกิจการสตรีและครอบครัว(สค.)/พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(พมจ.) 1845670.-    
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.) 916612.-    
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) 56370.-    
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สป.สช.) 112879.-    
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์การมหาชน)(พอช.) 131770.-    
กฟผ.แม่เมาะ และสมาคมพัฒนาแม่เมาะ 5000.-    
ชุมชน 6000.-    
พื้นที่สร้างสรรค์เครือข่ายพัทลุงยิ้ม , ชมรมรักษ์บ้านเกิดลำปำ 35000.-    
ศูนย์พัฒนาสังคมหน่วนที่ 34 จ.พัทลุง 50000.-    
กองทุนออมบุญสวัสดิการ 35900.-    
มูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล ประเทศไทย 50000.-    
คณะสงฆ์ตำบลแม่ใส 10000.-    
เอกชน 3.-    
กองทุนคุ้มครองเด็กจ.ตรัง 32.-    
กองกิจการอาสาสมัครและภาคประชาสังคม 53.-    
สภาพัฒนาการเมือง 20.-    
งบสวัสดิการสังคมจ.พะเยา 50.-    
ศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่ 31 จ.พะเยา 50.-    
มูลนิธิเครือข่ายครอบครัว 50.-    
ศพค.ต.เริงราง 3.-    
ความร่วมมือของหน่วยงานในท้องถิ่น   
ลักษณะของความร่วมมือ ศพค. ที่ได้รับความร่วมมือ
         นายกหรือผู้บริหารเข้ามาเป็นประธานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน 31
         มีเจ้าหน้าที่เข้ามาเป็นกองเลขาของศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน 81
         ผู้บริหารให้ความสำคัญในเรื่องครอบครัวและตั้งงบประมาณในเทศบัญญัติ 62
         ผู้บริหารให้ความสำคัญในเรื่องครอบครัวแต่ไม่ได้ตั้งงบประมาณสนับสนุน 36
         มีสถานที่ให้ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนใช้เป็นที่ประสานงาน 84
ความร่วมมือของหน่วยงานในท้องถิ่น   
ฐานข้อมูลด้านครอบครัวที่มีในพื้นที่ จำนวน ศพค.แต่ละแหล่ง
         มาตรฐานครอบครัวเข้มแข็ง 51
         ข้อมูลครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว 49
         จปฐ. 86
         ข้อมูลด้านสาธารณสุข จาก รพ.สต. 73
กิจกรรมที่ในท้องถิ่นประทับใจ   
กิจกรรมในพื้นที่ จำนวน ศพค.
         เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 57
         ค่ายครอบครัว 50
         การศึกษาวิจัย/การศึกษาเพื่อค้นหาความรู้ 11
         กิจกรรมเชิงวัฒนธรรม 17
         สื่อเพื่อครอบครัว 29
         ลงพื้นที่ชุมชนเยี่ยมครอบครัว 1
 
งบประมาณสนับสนุน
 
อปท.สนับสนุน
 
แหล่งฐานข้อมูล
 
กิจกรรมที่ประทับใจ