Share
 
 

เพราะครอบครัวเป็ นเรื่องไม่หยุดนิ่ง มีการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงอยูแทบตลอดเวลา ทั้งการเปลี่ยนแปลงจากภายใน และการเปลี่ยนแปลงจากภายนอก ครอบครัวไทยในปัจจุบันจึงมีสภาพที่
แปรผันไปมากจากที่เคยเป็ น เกิดลักษณะและวิถีการดําเนินชีวิตครอบครัวที่หลากหลาย ซึ่งหากไม่มีการศึกษาสภาพที่เปลี่ยนแปลงไปของครอบครัว รวมทั้งปัจจัยภายนอกที่มีผลกระทบต่อครอบครัวแล้ว จะทําให้สังคมไทย โดยเฉพาะภาคส่วนที่ทํางานกับครอบครัว ทั้งภาครัฐและองค์กรต่าง ๆ ตามไม่ทัน การกาหนดนโยบายและมาตรการ รวมทั้งการกาหนดแผนงานการทํางานต่าง ๆ ยอมไม่สอดคล้องกบสภาพที่เป็ นจริงของครอบครัวไทย
          ปี 2552 เครือข่ายนักวิชาการและคนทํางานด้านครอบครัว โดยความสนับสนุนของแผนงานสุขภาวะครอบครัว สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้ริเริ่มให้มีการจัดการประชุมวิชาการครอบครัวศึกษาเป็ นครั้งแรก ภายใต้หัวข้องานวา ่ “การจัดการครอบครัวด้วยความรู้” และนํามาสู่การร่วมกันก่อตั้ง“สมาคมครอบครัวศึกษาแห่งประทศไทย” ในปี 2553 เพื่อเป็ นศูนย์กลางในการระดมความรู้การทํางานเรื่องครอบครัว และกระตุ้นความตื่นตัวในการทํางานครอบครัวบนฐานของความรู้
ภารกิจ…สมาคมครอบครัวศึกษาแห่งประทศไทย
          ภารกิจหลักที่สําคัญของสมาคมครอบครัวศึกษาแห่งประเทศไทยคือการขับเคลื่อนความก้าวหน้าทางวิชาการให้เกิดการศึกษา ค้นคว้าวิจัย ที่เกี่ยวข้องกบสถานการณ์และความท้าทายในการทํางานครอบครัว ต้นแบบการทํางานครอบครัวในลักษณะต่างๆ ระบบสวัสดิการที่เสริมคุณภาพชีวิตของครอบครัว บทเรียนความสําเร็จของการทํางานส่งเสริมครอบครัว ทั้งจากภายในประเทศไทยและบทเรียนของต่างประเทศ รวมทั้งกฎหมายมาตรการและกลไกต่างๆ ที่จะเอื้ออํานวยการต่อการทํางานส่งเสริมครอบครัวของบุคคลและองค์กรต่างๆ
อีกประการหนึ่งคือการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพการทํางานด้านครอบครัว ให้แก่คนทํางานครอบครัวของภาคีเครือข่ายต่างๆ ทั้งในด้านการศึกษาเพื่อพัฒนานวัตกรรมการทํางานครอบครัว การจัดฝึ กอบรมหนุนเสริมความรู้และทักษะใหม่ๆให้แก่คนทํางาน อันจะนํามาสู่การเกิด “นักพัฒนาครอบครัว” ที่มีความเชี่ยวชาญ ชํานาญและชํ่าชองในการทํางานส่งเสริมครอบครัวอยางเป็ นมืออาชีพอย่างแท้จริง และภารกิจที่สําคัญประการสุดท้าย ก็คือ การสานพลังภาคีเครือข่ายปฏิบัติการด้านครอบครัว ให้กลายเป็นพลังทางสังคม ที่จะช่วยขับเคลื่อนทิศทางการพัฒนาครอบครัว รวมทั้งทิศทางการพัฒนาสังคมไทย ให้ไปในทิศทางที่สร้างสรรค์
สมาคมครอบครัวศึกษาแห่งประเทศไทยก่อตั้งอยางเป็ นทางการ เมื่อปี พ ่ .ศ. 2553 เพื่อเป็ นศูนย์กลางระดมความรู้เกี่ยวกบการทํางานครอบครัวจากบุคคลและหน่วยงานต่างๆ ผานกิจกรรมการแลก เปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การทํางาน การแลกเปลี่ยนงานศึกษาวิจัย และอื่นๆ อีกทั้งยังกระตุ้นความตื่นตัวของคนทํางานและสังคม ให้ตระหนักถึงการทํางานพัฒนาส่งเสริมครอบครัวบนฐานของความรู้

วัตถุประสงค์การก่อตั้งสมาคมฯ

  1. เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมมือกนศึกษา วิจัย และสร้างองค์ความรู้ ระหวางคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ และผู้ที่ปฏิบัติงานด้านครอบครัว
  2. เพื่อศึกษาและพัฒนาข้อเสนอแนะเชิงนโยบายด้านครอบครัวของรัฐ รวมทั้งติดตามและประเมินผลการนํานโยบายด้านครอบครัวของรัฐไปสู่การปฏิบัติ
  3. เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ให้ภาคส่วนต่างๆ ของสังคมตระหนักถึงความสําคัญและมีส่วนร่วมส่งเสริมครอบครัวให้เกิดสุขภาวะ


 
  CALENDAR SYSTEM
ตารางกิจกรรม
< พฤษภาคม 2019 >
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031